NƯỚC CHỦ NHÀ: VIỆT NAM ĐIỀU TRA CẤU THÀNH CHẤT THẢI CHO DỰ ÁN JCM (PS)

PHÁT ĐIỆN TỪ CHẤT THẢI TỔNG HỢP TRONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TỔ CHỨC TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA :CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU HITACHI, CÔNG TY CỔ PHẦN SATISFACTORY INTERNATIONAL

KHÁI QUÁT DỰ ÁN CẮT GIẢM KHÍ NHÀ KÍNH

Đây là dự án phát điện bằng việc đốt chất thải của thành phố đã qua xử lý tại khu liên hợp xử lý chất thải Phước Hiệp (thành phố Hồ Chí Minh), và bán nguồn điện thu được dựa trên chính sách hỗ trợ phát điện bằng chất thải của chính phủ. Dự án này không chỉ giảm phát thải khí nhà kính bằng việc thay thế nhiên liệu hóa thạch bằng chất thải, mà còn tận dụng chất thải giúp làm giảm lượng chất thải cần chôn lấp, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên này để giảm lượng tài nguyên thiên nhiên cần sử dụng, cung cấp nguồn điện để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện đang bùng phát, hướng tới xây dựng hệ thống phát điện bằng chất thải tổng hợp như một phần trang thiết bị cho cơ sở hạ tầng thành phố. Dự định thúc đẩy dự án này trên cơ sở áp dụng hiệu quả “Quyết định của thủ tướng về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam” (ban hành tháng 5/2014).

Ước tính lượng khí nhà kính cắt giảm

42.000 tấn CO2/năm

  • Lượng thải tham chiếu:135.700 tấn khí nhà kính/năm
    Lượng metan tránh được từ khu xử lý chôn rác thải (94.100 tấn CO2/năm)
    Lượng thải của dự án: 93,700 tấn khí nhà kính/năm

TÀI LIỆU PHÁT BIỂU

pagetop